قابل توجه گردانندگان نا عاقبت انديش سايت
جرمن جرمن آنلاين

نوشته برضد دلقنکان افغان جرمن ونقادان بزدل تاریخ زده

نامه سرکشاده سيد موسی عثمان ھستی مدير مسؤول ماھنامه طنزی وانتقادی بينام در
تورنتوی آنتريوی کانادا
قابل توجه گردانندگان نا عاقبت انديش سايت
جرمن جرمن آنلاين
ستان